TRIAS dołączył do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Poprzez dołączenie do IGHP spółka realizuje długoterminowe założenia strategii. Sektor MICE, w tym w dużej mierze Hotele jest jednym z bardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem biznesowym w Polsce. Współpraca z Izbą pozwoli spółce jeszcze lepiej poznać potrzeby rynku i wspólnie z hotelami budować jego przyszłość.

IGHP  Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko – gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.