Poszukiwany / Poszukiwana

Jesteś Kierownikiem Projektów? Dołącz do nas!

Kierownik Projektu (branża AV, teletechnika, IT)

 

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania

 • przygotowanie i weryfikacja dokumentacji zarządczej w projektach w szczególności budżetów, harmonogramów, karty projektu oraz wymaganych rejestrów projektowych w ramach firmy, a także z klientami oraz podwykonawcami
 • bieżące raportowanie statusu projektu
 • zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją projektu
 • operacyjne zarządzanie dostawcami w prowadzonych projektach
 • planowanie pracy zespołu projektowego
 • zarządzanie projektami teletechnicznym z uwzględnieniem czasu realizacji, kosztów i jakości
 • współpraca z przydzielonym zespołem projektowym i innymi grupami projektowymi
 • odpowiedzialność za zarządzanie projektem – całość prac instalacyjnych AVI / teletechnicznych / sterowanie IT– zgodnie ze specyfikacją projektową
 • projekty na terenie całego kraju

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 4 – letniego doświadczenia w obszarze zarządzania projektami w roli kierownika projektu
 • szerokiej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu projektów związanych ze zmianami w infrastrukturze
 • doświadczenia w prowadzeniu wielobranżowych projektów o budżetach kilka- kilkanaście- mln PLN
 • znajomość procesu budowlanego, dobre rozumienie ról uczestników i występujących w procesie budowlanym procedur
 • dobrej znajomości narzędzi wspierających proces zarządczy MS Project, MS Excel
 • min. 2 – letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • wykształcenia wyższego technicznego (teletechnika, IT lub pokrewne)
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • zdolności interpersonalnych oraz  pracy w zespole
 • bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, odpowiedzialności, dokładności
 • prawo jazdy kat. B

Zapewniamy:

 • rozwijającą pracę z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych
 • współpracę z profesjonalnymi zespołami instalacyjnymi
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (dopuszczamy różne formy współpracy) i wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer, samochód)

 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Napisz do nas: praca@trias.pl

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIAS S.A.  ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000306141; NIP 8791823379; REGON 870461658; BDO 000005104; o kapitale zakładowym w wysokości: 2 877 192, 00 zł (wpłaconym w całości); reprezentowaną  przez:  Roberta Tuczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu;

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email:  kadry@trias.pl

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

• na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

•na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)